EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
"BODO-KOSOVA-GMBH "SH.P.K" 600000484 PRISHTINË 2 OBILIQ SH.P.K. 31,739.69 0.00 19,068.58 28,193.00 51.00 31.62 49.71 79,133.60
"RIVERA & TONI COM " SH.P.K. 600000583 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 8.01 0.00 0.96 2.10 22.00 2.64 5.70 41.41
N.T.SH. "BEKA - COM" 600000624 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 29,016.79 0.00 17,166.43 35,187.79 0.00 0.00 0.00 81,371.01
D.P.H. " LUCKY CUP " 600000765 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60 7.66 36.69 60.95
N.T.P. "AZEMI DESIGN" 600001200 GJILAN GJILAN Individual 56.16 0.00 6.84 31.62 140.28 16.80 87.30 339.00
N.T.SH. " KOSTO " 600001474 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 1.40 6.08
N.T.P." AL-JILBAB " 600001557 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.T.SH "BLINI" 600001755 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 17.28 21.60 0.00 5.76 7.20 51.84
N. T. Sh. " Abazi - Tours " 600001820 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 39.00
N.T.P."EURO-ZOGAJ" 600001846 PEJË KLINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.T.SH. "Gold" 600001896 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 129.16 225.93 0.00 0.00 0.00 355.09
SH.P.K "GT 3" 600002117 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 1,964.96 100.00 451.46 1,110.25 561.37 95.26 280.65 4,463.95
N.P.T. "Fati- Com" 600002216 PEJË PEJË Individual 40.47 0.00 2.80 1.82 0.00 0.00 0.00 45.09
Ordinancë " Biçaku " 600002232 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 13.30 0.00 1.56 2.97 14.00 1.68 3.00 36.51
D.P.T. " Florenti " 600002282 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 1.68 1.80 16.98

Totali: 28794