EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
AVOKAT KOLË PUKA 600379631 PEJË KLINË Individual 574,683.64 0.00 460,208.17 1,039,933.66 10,538.65 6,862.08 18,500.89 2,110,727.09
MC COMMUNICATIONS SH.P.K. 600352083 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 549,940.71 0.00 448,664.42 564,609.43 10,484.80 4,637.40 9,875.85 1,588,212.61
N.T.P."LONI" 600332829 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 458,420.56 375.00 317,120.25 707,504.79 10,366.25 6,150.35 15,857.06 1,515,419.26
ALBIMI LTD SH.P.K. 810276007 GJILAN GJILAN SH.P.K. 159,160.88 0.00 26,399.58 21,273.04 10,346.28 951.89 596.75 218,728.42
N.N.,,Mani" 600047171 MITROVICË MITROVICË Individual 14,330.90 0.00 6,474.22 12,568.05 10,273.23 1,110.00 2,294.23 47,050.63
N.P.,,BRAHA COMMERCE" 600207171 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 54,441.29 500.00 14,581.96 69,875.91 10,070.71 1,916.12 12,730.14 163,616.13
Valon Hetemi B.I. 811078494 FERIZAJ FERIZAJ Individual 5,996.29 0.00 688.72 983.15 10,055.36 1,137.78 1,715.98 20,577.28
Ndërmarrje Shërbyese Private " Shkelqimi" 600361753 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 47,837.74 0.00 14,848.78 15,654.11 9,973.28 1,482.45 2,878.62 92,674.98
Faton Bajraktari B.I. 810644155 FERIZAJ FERIZAJ Individual 17,630.69 0.00 8,438.83 2,122.25 9,904.00 3,455.19 2,567.67 44,118.63
N.P.M.P.K. KOSOVAPLAST K.A. 600703830 FERIZAJ HANI I ELEZIT Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 9,899.66 0.00 3.12 9,902.78
Fehmi Haliti B.I. 810646474 FERIZAJ FERIZAJ Individual 12,921.91 0.00 4,075.78 2,928.21 9,752.04 2,914.53 1,917.15 34,509.62
Boss Trade Company SH.P.K. 810242769 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 19,747.59 0.00 13,854.97 31,185.97 9,662.32 2,696.30 14,018.16 91,165.31
NHT,, Antika " 600344519 GJAKOVË GJAKOVË Individual 60,232.05 0.00 23,721.65 15,685.55 9,648.94 1,136.55 2,561.46 112,986.20
RTV ''FAN'' Sh.p.k. 600142103 GJILAN GJILAN SH.P.K. 1,157.80 0.00 139.08 741.96 9,560.00 229.20 1,268.03 13,096.07
TRANSPORTNO PREDUZECE " PREVOZ -038" 600326468 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 50,728.22 125.00 34,835.26 65,116.20 9,552.51 6,093.19 12,118.85 178,444.23

Totali: 28586