EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" Al Forno " SH.P.K. 601697058 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 509.70 250.00 311.08 97.17 354.00 42.48 68.44 1,382.87
" Alle Project " SH.P.K. 600918695 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 57,983.75 0.00 8,761.56 22,881.54 0.00 2.22 30.69 89,659.76
" Astranet " SH.P.K. 600995578 FERIZAJ SHTËRPCË SH.P.K. 2,748.42 0.00 395.06 464.46 1,526.00 259.12 393.30 5,786.36
" B & D - METAL " SH.P.K. 601581673 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 11,656.35 500.00 5,599.48 2,523.04 180.00 59.40 42.90 20,061.17
" B & M Group " L.L.C. 811253054 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 6.52 0.00 0.84 0.64 0.00 0.00 0.00 8.00
" BALKAN GROUP " SH.P.K. 600820535 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" BANACOL " SH.P.K. 810012659 PEJË PEJË SH.P.K. 0.01 0.00 9.25 2.54 0.00 0.00 0.00 11.80
" BC Group " SH.P.K. 601562144 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 1,227.75 0.00 188.82 152.07 27.08 1.89 1.26 1,598.87
" BELGIUM SAUCE " SH.P.K. 810108581 PEJË ISTOG SH.P.K. 189.60 0.00 15.20 9.92 0.00 2.18 1.42 218.32
" BELI - M " SH.P.K. 601122899 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 282.21 0.00 33.84 123.62 0.00 0.00 0.00 439.67
" BENIAN " SH.P.K. 600931506 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 31.50 0.00 3.84 5.40 0.00 0.00 0.00 40.74
" BERLINI " SH.P.K. 600607967 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 500.00 500.00 17.25 0.00 0.00 0.00 517.25
" BETTA " SH.P.K. 600858768 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 4.40 0.00 17.43 5.50 20.00 2.40 5.58 55.31
" BEXTRO CAFFE " SH.P.K. 810843666 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 1,434.32 800.00 959.88 152.34 329.04 37.80 38.40 2,951.78
" BINI " SH.P.K. 600929577 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 433.90 0.00 159.92 285.51 40.00 11.80 19.89 951.02

Totali: 28794