EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
ALBI FASHION SH.P.K. 810517815 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 1,338.87 177.80 0.00 0.00 0.00 1,516.67
Kolegji Ndërkombëtar Për Biznes Dhe Teknologji - UBT 810514853 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 1,864.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1,864.45
Operator Sistemi, Transmisioni Dhe Tregu - KOSTT SH.A. 811284512 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 3,881.59 13,283.10 0.00 0.00 0.00 17,164.69
Ndërmarrja Për Qarkullimin E Barnave Asgeto 810491829 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 1,000.00 3,708.61 175.00 2.99 0.18 0.12 3,886.90
Capital SH.P.K. 810812421 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 1,205.37 0.00 0.00 2.15 1.40 1,208.92
Emona Center SH.P.K. 810693839 DTM VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 49.86 0.00 0.00 0.00 49.86
" Tregtia " SH.P.K. 810024448 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 7,126.75 0.00 0.00 0.00 0.00 7,126.75
LOTTO SPORT SH.A. 810801044 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 14,938.66 14,938.66 0.00 0.00 0.00 0.00 14,938.66
Raiffeisen Leasing Kosovo L.L.C. 811282459 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 88.68 129.60 0.00 0.00 0.00 218.28
AgrO-Trade Group SH.P.K. 810502535 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 83,339.71 1,000.00 6,136.77 3,338.90 0.00 0.00 0.00 92,815.38
K.S. Dukagjini SH.A. 811300722 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 209,953.75 0.00 7,440.93 4,836.60 0.00 0.00 0.00 222,231.28
"GSD" sh.p.k. 810118168 DTM PRISHTINË SH.P.K. 26,375.56 0.00 7,272.12 1,647.37 0.00 0.00 0.00 35,295.05
ROYAL SECURITY SH.P.K. 810802620 DTM PRISHTINË SH.P.K. 6,643.81 0.00 431.70 280.63 0.00 0.00 0.00 7,356.14
Euro Star SH.P.K. 810775067 DTM PODUJEVË SH.P.K. 78,664.90 0.00 11,145.31 4,391.74 0.00 0.00 0.00 94,201.95
Arjeta Group SH.P.K. 811014282 DTM SKENDERAJ SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00

Totali: 29050