EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
SH.A. FABRIKA E BUKES 600676392 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 14,504.27 35,930.19 20,365.30 2,712.10 42,001.73 115,513.59
"INTERTEX" SH.P.K. 601204275 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 5,594.48 0.00 951.47 748.86 20,104.97 6,218.44 4,424.64 38,042.86
N.T.SH."ROSA SEKURITY" 600430128 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 14,363.08 750.00 3,949.44 5,832.21 19,825.00 4,074.54 9,452.49 57,496.76
SIM LOGISTIC SH.A. 810551318 MITROVICË MITROVICË Shoqëri akcionare 30,307.89 0.00 4,183.89 2,674.25 19,208.43 3,646.41 2,780.20 62,801.07
Elver Kryeziu B.I. 810337693 GJILAN KAMENICË Individual 71,445.71 0.00 14,129.75 66,602.21 18,913.33 2,631.67 11,195.33 184,918.00
Sali Dakaj B.I. 810575243 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 437,499.86 0.00 214,502.09 131,121.85 17,963.66 3,952.11 3,283.65 808,323.22
" INTERNATIONAL CALL-CENTER " SH.P.K. 600665436 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 9,806.14 0.00 3,327.00 3,542.51 17,091.70 3,272.93 3,985.37 41,025.65
N.T. " Market Tonka " 600147749 PEJË PEJË Individual 19,585.08 1,000.00 5,387.33 15,170.17 16,583.12 5,198.42 17,990.03 79,914.15
H.C. MODELI 601325568 GJAKOVË GJAKOVË Shoqëri akcionare 39,826.66 0.00 31,434.89 98,526.52 16,337.20 3,953.56 32,243.72 222,322.55
" POWER FITNESS " SH.P.K. 600344709 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 30,542.04 0.00 8,814.15 15,681.35 16,142.45 1,233.09 3,475.34 75,888.42
"Anra" Sh.p.k. 600284484 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 12,603.78 0.00 1,581.00 2,180.88 16,135.96 2,026.85 2,798.83 37,327.30
N.P.T. " Sheki Commerce " 600309323 GJILAN VITI Individual 179,134.59 6,000.00 158,847.78 107,952.63 16,129.99 8,801.77 16,641.58 487,508.34
Mozart 810235277 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 15,929.49 0.00 112.13 16,041.62
SH.A. KOSOVARJA 600653481 PRISHTINË 2 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 29,595.34 285,567.34 15,905.25 7,970.49 88,560.66 427,599.08
N.T.,,Niki" 600554605 GJILAN GJILAN Individual 744,190.44 1,250.00 535,948.84 1,055,827.16 15,603.00 10,272.79 23,407.69 2,385,249.92

Totali: 28782