EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
"EDI COM"SH.P.K. 600005343 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 18,161.43 1,000.00 5,238.71 8,619.69 3,778.68 1,010.74 2,272.47 39,081.72
D.P.T." Karadaku " 600005434 GJILAN PARTESH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 0.48 1.03 5.24
Dyqani i Pavarur Hotelier Çajtore "Kiki" 600005674 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 32.70 0.00 0.00 32.70
D.P.H. " Chillax " 600005723 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 765.94 0.00 3.36 769.30
Dyqan i Pavarur Tregtar Fati T.S. 600005856 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.01 0.00 24.95 4.11 0.00 0.00 0.00 29.07
N.T. " As Petrol " Sh.P.K. 600005880 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 2,016.78 0.00 2,257.57 813.44 0.00 0.00 11.81 5,099.60
D.P.Z.,,Alfa" 600006060 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.45 2.33 10.78
D.P.H. "PERFECT" 600006383 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.T.P. "Gorani Comerc" 600006424 GJILAN VITI Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.T. "Smira Trans" 600006755 GJILAN VITI Individual 108.60 0.00 13.51 6.30 111.00 12.23 6.09 257.73
D.P.T.,,Ardi" 600006797 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 104.82 377.95 716.77
NTP,, Euro - Drinks " Sh.p.k. 600006812 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Auto Taxi Ruzhdi Kqiku 600006929 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 46.80 0.00 0.00 46.80
N.T.SH." VOLKSWAGEN " 600007084 MITROVICË VUSHTRRI Individual 841.99 0.00 151.62 122.24 1,752.46 241.25 319.08 3,428.64
N.SH.AGJENSIONI TURISTIK "EASY-FLY" 600007216 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 102.77 0.00 10.70 8.82 291.98 30.31 27.89 472.47

Totali: 28586