EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Proex SH.P.K. 810806862 DTM PRISHTINË SH.P.K. 47,993.81 2,500.00 26,082.45 14,128.01 0.00 340.72 221.47 88,766.46
Emona SH.P.K. 810693293 DTM VUSHTRRI SH.P.K. 65,315.04 0.00 7,828.10 12,001.02 0.00 0.00 0.00 85,144.16
Jeton Bakalli 810505133 DTM PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 679.70 0.00 0.00 0.00 679.70
Aurora SH.P.K. 810491267 DTM GRAÇANICË SH.P.K. -176.14 0.00 344.44 41.07 0.00 0.00 0.00 209.37
CEMENT PLUS For Building Materials L.L.C. 810325739 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 9,524.40 0.00 1,343.60 79.02 0.00 0.00 0.00 10,947.02
" PATRONI " SH.P.K. 811254797 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 13,430.37 0.00 1,125.15 761.23 6,246.88 558.89 389.56 22,512.08
Veda -2-Petroll SH.P.K. 810674433 DTM VITI SH.P.K. 36,920.42 0.00 3,490.04 1,780.33 4,496.00 304.02 197.71 47,188.52
"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE"- BRANCH IN KOSOVO 601695367 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 100,916.99 1,000.00 18,196.03 7,079.54 3,390.64 362.92 235.99 130,182.11
ALBI FASHION SH.P.K. 810517815 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 1,338.87 177.80 0.00 0.00 0.00 1,516.67
Kolegji Ndërkombëtar Për Biznes Dhe Teknologji - UBT 810514853 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 1,864.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1,864.45
Operator Sistemi, Transmisioni Dhe Tregu - KOSTT SH.A. 811284512 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 3,881.59 13,283.10 0.00 0.00 0.00 17,164.69
Ndërmarrja Për Qarkullimin E Barnave Asgeto 810491829 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 1,000.00 3,708.61 175.00 2.99 0.18 0.12 3,886.90
Capital SH.P.K. 810812421 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 1,205.37 0.00 0.00 2.15 1.40 1,208.92
" Tregtia " SH.P.K. 810024448 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 7,126.75 0.00 0.00 0.00 0.00 7,126.75
LOTTO SPORT SH.A. 810801044 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 14,938.66 14,938.66 0.00 0.00 0.00 0.00 14,938.66

Totali: 28782