EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A. 810514829 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 14,949.35 -788.27 0.00 0.00 0.00 14,161.08
HILL INTERNATIONAL N.V. BRANCH OFFICE KOSOVO Dega në Kosovë 810804147 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 7.73 0.00 0.96 1.25 0.00 0.00 0.00 9.94
Royal ® 810809733 DTM PRISHTINË SH.P.K. 12,015.95 0.00 1,493.50 506.86 14,074.98 1,337.61 647.91 30,076.81
Fehmi Shabani 810683145 DTM VUSHTRRI Individual 24,375.20 0.00 3,325.44 4,520.59 0.00 0.00 0.00 32,221.23
Shykri Bajraktari B.I. 810986408 DTM PRIZREN Individual 174,584.14 3,000.00 67,859.04 33,154.80 1,200.00 444.00 366.60 277,608.58
CocA-Cola Hellenic Bottling CompanY-KOSOVO 810482216 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 1,000.00 2,576.74 1,024.88 0.00 0.00 0.00 3,601.62
ELI - AB 811046441 DTM FERIZAJ SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Altin Maliq B.I. 811293133 DTM PRISHTINË Individual 117,900.00 0.00 14,148.00 12,725.55 0.00 0.00 0.00 144,773.55
Proex SH.P.K. 810806862 DTM PRISHTINË SH.P.K. 47,993.81 2,500.00 26,082.45 13,508.71 0.00 340.72 221.47 88,147.16
Emona SH.P.K. 810693293 DTM VUSHTRRI SH.P.K. 65,315.04 0.00 7,818.28 11,151.92 0.00 0.00 0.00 84,285.24
Jeton Bakalli 810505133 DTM PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 679.70 0.00 0.00 0.00 679.70
Aurora SH.P.K. 810491267 DTM GRAÇANICË SH.P.K. -176.14 0.00 344.44 41.07 0.00 0.00 0.00 209.37
" PATRONI " SH.P.K. 811254797 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 13,430.37 0.00 811.29 527.19 6,246.88 423.66 275.36 21,714.75
Exclusiv SH.P.K. 810279366 DTM GJILAN SH.P.K. 2,176.45 0.00 261.12 2,756.64 0.00 0.00 0.00 5,194.21
Veda -2-Petroll SH.P.K. 810674433 DTM VITI SH.P.K. 33,669.17 0.00 3,300.99 4,730.29 3,042.00 447.31 279.95 45,469.71

Totali: 28541